תקנון שירות

כללי

 • אתר הסדרנית WWW.SADRANIT.CO.IL להלן יקרא "אתר" מנוהל ומופעל ע"י ע.מ 314384090 אשר ממוקם ברחוב קדרון 16, ירושלים."
 • לאתר שני סוגי משתמשים רשומים:
  • משתמש שהינו נותן שירות בתחום החתונות, להלן יקרא "נותן שירות".
  • משתמש שהינו בן/בת זוג שמתכנן את חתונתו, להלן יקרא "מתחתנים"
 • כל סוגי המשתמשים, רשום ושאינו רשום, להלן יקרא "משתמש".
 • הכותרות המופיעות בתקנון זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם.
 • תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה ע"י משתמשים ב"אתר". השימוש ב"אתר" מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, וכן המשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם השימוש באתר ובשרותיו, בלא יוצא מהכלל.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 • מפעילי ה"אתר" יוכלו לשנות מעת לעת את אופן השירותים הטכניים באתר, לרבות שינויי תכניים, שינויי עיצוב או כל שינוי אחר,זמינותם והיקפם של השירותים השונים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
 • מפעילי ה"אתר" אינם אחראים לתוכן התגובות השונות שיועלו ע"י המשתמשים השונים.
 • מפעילי ה"אתר" אינם אחראים לתכנים, לתמונות המועלים על ידי המשתמשים במערכת או לכל סוג אחר של מידע הכלול ב- "אתר".
 • במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש ב"אתר" בדרך זו או אחרת, לא יהיו מפעילי ה"אתר" אחראים בשום דרך, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

תנאי שימוש והתחייבות המשתמשים

 • על מנת להשתמש בשרותי ה"אתר", על המשתמש למלא את פרטיו בטפסי אישור מקוריות כתנאי הכרחי לפרסומי תכנים ב"אתר", ולאשר את אמיתות הפרטים. המשתמש מתחייב לעדכן את המערכת בכל שינוי בפרטיו האישיים, לרבות דוא"ל וטלפון זמין.
 • מפעילי "אתר" רשאים להשעות משתמש או לאסור עליו כל שימוש "אתר" במידה ויתברר למפעילי "אתר" כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.
 • מפעילי ה"אתר" אינם אחראים לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר אשר הועלה ל"אתר" על ידי משתמשים ואשר נחשף לכל שאר המשתמשים לרבות שימוש בתכנים ובמידע, רכישת מוצרים או שירותים.
 • כל מידע, טקסט, תוכנה, צלילים, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר יפורסם ב"אתר" הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר הינו אחראי בלעדית לתוכן ההודעות אשר הועלו ל"אתר" על ידו.
 • המשתמש מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אשר יפורסם ב"אתר". יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשום דרך שאינה חוקית. המשתמש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתמש לא יעלה לאתר חומר אשר עלול לגרום נזקים ל"אתר".
 • מפעילי ה"אתר" שומרים לעצמם את הזכות להסיר תכנים במידה ותכנים אלה ימצאו כבלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים, מידע על פעולות בלתי חוקיות או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים ל"אתר".
 • אין האתר אחראי למידע המועלה ע"י המתמשים השונים, ובמקרה של איבוד נתונים לא יהיו רשאיים המשתמשים השונים לבוא בטענות אל מפעילי האתר, וכן לא יוכלו לדרשו שיפוי ו/או פיצוי בגין אובדן הנתונים.

תנאי שימוש והתחייבות נותני השירות

 • במקרה בו בעלי האתר ימצאו לנכון למחוק דף של נותן שירות עקב שימוש לא הולם, לא יוכל לבוא נותן השירות בטענות כלשהן לבעלי האתר.
 • בדף העסק של כל נותן שירות יכולים המשתמשים השונים, בין אם רשומים לאתר ובין אם לאו, לכתוב את חוות דעתם אודות בעל העסק הרלוונטי. נותן השירות מודע כי כל משתמש יכול לרשום את שעל ליבו, ולבעלי האתר אין היכולת לנטר ולעקוב אחר תכנים אלו.
 • נותן השירות לא יוכל לבוא בטענות כלפי מנהלי האתר בגין תוכן פוגע ו/או הוצאת דיבה אשר נכתב ע"י משתמש באתר.
 • לנותן השירות תינתן היכולת לדווח למנהלי האתר אודות תוכן פוגע בחוות דעת שנרשמו אודותיו, ובכך להוריד לאלתר את פרסום חוות הדעת הרלוונטית. בעלי האתר יהיו רשאיים להחזיר ולהציג חוות דעת זו, וזאת על פי שיקול דעת בלבד.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים במקרה בו משתמשים יפתחו חשבון פקטיבי על שם בעל עסק אחר.
 • דירוג נותני השימוש השונים באתר יבוצע לעיתים על ידי אלגוריתם ספציפי ולעיתים ע"י דירוג אקראי. בשום מקרה לא יכול נותן השירות לבוא בטענות כלשהן לבעלי האתר ולדרוש פיצוי כלשהו עקב דירוג לא הוגן.
 • נותן השירות לא יהיה רשאי לדרוש שמות ו/או פרטים אישיים אחרים של משתמשים שדירגו ו/או רשמו את חוות דעתם אודותיו.
 • נותן השירות מתחייב כי כל הפרטים המוצגים באתר הינם נכונים ועדכניים.

תנאי שימוש והתחייבות המתחתנים

 • השימוש האתר הסדרנית הינו באחריות המתחתנים בלבד. המתחתנים לא יוכלו לבוא בטענות אל בעלי האתר בגין שגיאה ו/או טעות בשירות, חוסר זמינות ו/או אובדן הנתונים.
 • כל חוות דעת שתוזן ע"י המתחתנים הינה על אחריותם בלבד, וישאו בנזק במידה ויתבעו ע"י צד שלישי בגין הוצאת דיבה ו/או פרסום תוכן פוגע ו/או שאינו נכון.
 • האתר מתחייב כי כל חוות דעת שתפורסם תחת עילום שם אכן תישמר כך, ושפרטי המשתמש לא יועברו לגורם שלישי, אלא בצו בית משפט.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

 • המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי ה"אתר" יוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו.
 • "האתר" מתחייב כי לא יעשה שום שימוש כזה או אחר במידע אודות המוזמנים של המתחתנים, ובכך מתחייב כי לא ישתמש בפרטי הטלפון ו/או הכתובת של המוזמנים, למעט מקרה בו המתחתנים הזמינו שירות אישורי הגעה מה"אתר".
 • "האתר" מתחייב כי המידע לא יועבר לגוף שלישי.
 • "האתר" מבצע סטטיסטיקה על שורות התקציב שמוזנות ע"י המתחתנים, וזאת מבלי לגשת לפרטים המזהים של המתחתנים. התוצר הסטטיסטי שמתגבש מנתונים אלו מופיע בכלי הסדרנית בשם "מחירון החתונות של ישראל". הנתונים הנאספים הינם עלות השירות בלבד, ללא קשר למתחתנים עצמם וללא קשר לנותן השירות הספציפי.

ניתוק או הפסקה של השירותים

 • בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים אחרים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיו מפעילי ה"אתר" רשאים לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, ללא צורך בהודעה מוקדמת, לזמן מוגבל או לצמיתות.
 • מפעילי ה"אתר" רשאים לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ב"אתר".
 • מפעילי ה"אתר" רשאים לחסום או להגביל משתמש לשימוש בשירותי ה"אתר" מכל סיבה שהיא.

מדיניות ביטולים

 • ברכישת חבילת מסרונים באמצעות האתר לא יהיה ניתן לבטל את העסקה, אלא אם המשתמש לא מימש אף מסרון מהחבילה אותה רכש.

תמיכה

 • בעלי ה"אתר" אינם מתחייבים לזמינות כלשהי של הצוות לתמיכה טכנית עבור המשתמשים.

הגבלת אחריות

 • בעלי ה"אתר" לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לבעלי ה"אתר" ו/או לכל שירות אשר ניתן ב"אתר". למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י ה"אתר" תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') בעלי ה"אתר" אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. אתר הסדרנית אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש או כל נזק אחר.
 • כל החומר והתוכן אשר מוצג ב"אתר" אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש. אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים ב"אתר". ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 • בעלי ה"אתר" אינם אחראים על שום סוג של קשר שיווצר בין הצדדים השונים המשתמשים באתר. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב"אתר" יסוכמו ישירות בין הצדדים השונים. מנהלי האתר אינם צד לכל עסקה כזו, והם לא ישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב"אתר". או ירכשו באמצעותן.
 • בעלי ה"אתר" אינם אחראים לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים ב"אתר", לרבות ע"י צדדים שלישיים.
 • מובהר בזה, כי המידע והנתונים מאובטחים ברמה ההולמת את הסטנדרט המקצועי, אך מפעילי האתר לא יהיו אחראים לשום נזק שיגרם כתוצאה מפגיעה בזדון ו/או בשוגג של צד שלישי.
 • בעלי ה"אתר" אינם אחראים לתוכן שהמשתמש מעלה ל"אתר" ואינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.
 • בעלי ה"אתר" אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ב"אתר". מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם בדף האישי הינו של בעל/י הדף/החשבון בלבד.
 • בעלי ה"אתר" אינם יכולים לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 • כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר יעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 • לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בעלי ה"אתר" בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המסופקים ב"אתר", יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי ה"אתר" ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בשירותי ה"אתר" ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב"אתר". נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • בכל מקרה בעלי ה"אתר" אינם אחראים בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים ב"אתר". ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות ה"אתר", אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כמו כן בעלי ה"אתר" אינם אחראים בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע ב"אתר".
 • בעלי ה"אתר" אינם מתחייבים שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי ה"אתר" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל ה"אתר" מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 • בשום נסיבות לא תחול על בעלי ה"אתר" ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי ה"אתר" או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

 • המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי בעלי ה"אתר" כדלקמן:
 • כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של ה"אתר" לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לפצות את בעלי ה"אתר" בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
  • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
  • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
 • כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י מפעילי ה"אתר", לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בשירות גם תחת שם משתמש אחר.
יצירת קשר
התקשרו
1700-70-20-28